zamknij
tel. 71 347 47 00
Koszyk0Twój koszyk jest pusty.

Koszyk

0

Twój koszyk jest pusty.

Regulamin akcji W ZIELONE GRAMY
Regulamin akcji W ZIELONE GRAMY
obowiązujący od 27 kwietnia 2009 roku do 27 lipca 2009 roku

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Organizatorem akcji W ZIELONE GRAMY zwanej dalej „Akcją”) Firma Handlowa „TM” Tomasz Filipiak z siedzibą w Wrocławiu przy ul. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez  Prezydenta Miasta Wrocławia, pod numerem 121147, REGON: 931869378, NIP: 898-000-54-46; zwany dalej „Organizatorem”.
2. Akcja trwa w okresie od dnia 27 kwietnia 2009 roku do 27 lipca 2009 roku.
3. W ramach Akcji uczestnicy będą mieli możliwość otrzymania określonych upominków w sklepach Militaria.pl.

§ 2
Uczestnictwo w Akcji


1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, uczestnikiem Akcji może być tylko osoba mająca ukończone 18 lat.
2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani podmiotu odpowiedzialnego za techniczną obsługę Akcji.

§ 3
Zasady i przebieg Akcji


1. Aby wziąć udział w Akcji, należy odwiedzić jeden ze sklepów Militaria.pl, mieć na sobie element ubioru koloru zielonego oraz zostawić do wiadomości Organizatora :
a.    Adres e-mail;
b.    Imię;
c.    Nazwisko;
d.    Wiek.
Następnie odebrać jeden z upominków przygotowanych przez Organizatora dla uczestników akcji.
2. Każdy uczestnik, w celu odebrania upominku, musi zaakceptować poniższy regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie zgody jest niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w Akcji.
3. Każdy uczestnik akcji może wziąć w niej udział tylko 1 raz.

§ 4
Upominki


Ilość oraz rodzaj upominków dla uczestników akcji leży w gestii Organizatora.

§ 5
Przetwarzanie danych osobowych uczestników


1. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu będzie Organizator. Dane tych osób przetwarzane będą w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i promocją Akcji oraz w celach marketingowych.
3. Organizator zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

§ 6
Postanowienia końcowe


1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
2. Zasady przeprowadzania Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Akcją  będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą zakłócenia lub przerwy w trwaniu Akcji.
6. Wzięcie udziału w Akcji, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, oznacza tym samym zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, w sklepach gdzie odbywa się Akcja oraz na stronie internetowej www.militaria.pl.