zamknij
tel. 71 347 47 00
Koszyk0Twój koszyk jest pusty.

Koszyk

0

Twój koszyk jest pusty.

Regulamin Klubu Stałego Klienta

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą “Klub Stałego Klienta” lub w skrócie “KSK”.
 2. Organizatorem jest MILITARIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323826, NIP: 8971750736, REGON: 020921807, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Oławska 16, 50-123 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): zapytania@militaria.pl, tel. +48 71 347 47 00, fax 71 347 47 77.
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres, warunki organizacji oraz uczestnictwa w Klubie Stałego Klienta określone przez Organizatora.
 5. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady, zakres, warunki organizacji oraz uczestnictwa w Klubie Stałego Klienta.
 6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu www.militaria.pl.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  1. Regulaminu Sklepu militaria.pl dostępnego pod adresem www.militaria.pl
  2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  3. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.militaria.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.militaria.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, w którym gromadzone są dane Uczestnika w tym informacje o przyznanych Punktach.
 6. KSK - program lojalnościowy Klub Stałego Klienta.
 7. KUPON KSK - indywidualny kod każdego Uczestnika, który umożliwia wykorzystanie oraz naliczenie Punktów w Salonie. Kod Kuponu KSK jest zmieniany po każdym jego użyciu w celach bezpieczeństwa.
 8. ORGANIZATOR – Militaria.pl sp. z o.o. sp.k., ul. Oławska 16, 50-123 Wrocław, NIP: 8971750736, REGON: 020921807, KRS: 0000323826.
 9. PUNKTY - jednostki rozliczeniowe w KSK przyznawane Uczestnikom zgodnie z postanowieniami Regulaminu z tytułu Umowy Sprzedaży lub innych czynności określonych w rozdziale V.
 10. NAGRODA - rabat przyznawany Uczestnikowi w zamian za Punkty wydane w trakcie zakupu.
 11. REGULAMIN - niniejszy regulamin Klubu Stałego Klienta
 12. REGULAMIN SKLEPU - regulamin sklepu militaria.pl dostępny pod adresem https://www.militaria.pl/regulamin.xml.
 13. SALON - stacjonarny punkt sprzedaży Organizatora prowadzony pod marką Militaria.pl. Pełna lista punktów sprzedaży wraz z adresami dostępna jest pod adresem https://www.militaria.pl/sklepy.xml
 14. SKLEP - Sklep internetowy Organizatora działający pod adresem www.militaria.pl
 15. SYSTEM OPINII - usługa elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.
 16. UCZESTNIK – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ma zamiar przystąpić lub przystąpiła do KSK zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

III. PRZYSTĄPIENIE DO KLUBU STAŁEGO KLIENTA

 1. Przystąpienie i uczestnictwo w KSK jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. W celu przystąpienia do KSK należy zarejestrować Konto za pośrednictwem Formularza Rejestracji.
 3. W Formularzu Rejestracji należy podać swój adres e-mail i ustawić hasło do Konta.
 4. Na podany w Formularzu Rejestracji adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny, który należy kliknąć w celu aktywowania Konta.
 5. Na Konto można logować się z użyciem hasła i loginu (adresu e-mail) podanych w Formularzu Rejestracji po uprzednim aktywowaniu konta.
 6. Posiadacze profilu w witrynie facebook.com mogą założyć Konto przy użyciu tego profilu.

IV. DANE OSOBOWE NA KONCIE

 1. Dane osobowe Uczestnika niezbędne do uczestnictwa w KSK:
  1. adres E-mail
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Dane osobowe Uczestników uzyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem Klubu Stałego Klienta będą przetwarzane w celach związanych z organizacją oraz obsługą udziału Uczestnika w KSK.
 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad opisanych w Polityce Prywatności i zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

V. PUNKTY I NAGRODY W KSK

 1. Uczestnikowi przyznawane są Punkty za:
  1. Zakupy w Salonie lub Sklepie - ilość punktów określona jest na stronie każdego produktu,
  2. Wartościowe Opinie o produktach zamieszczone w Sklepie - 5 punktów,
  3. Skuteczne polecenie produktów i Sklepu innym osobom - 10 punktów,
  4. Inne czynności będące przedmiotem incydentalnych akcji promocyjnych, których szczegółowe zasady i warunki oraz ilość przyznawanych punktów określają dedykowane im regulaminy.
 2. Nagrodą w KSK jest rabat w wysokości 50 groszy za każdy Punkt wydany przy składaniu zamówienia w Sklepie lub Salonie.
 3. Uczestnik może wykorzystać Punkty w każdym momencie.
 4. Przy obliczaniu ilości Punktów koniecznych do pokrycia wartości Zamówienia, wartość zamówienia jest zaokrąglana w górę do 50 groszy.
 5. Nagroda może opiewać maksymalnie na 25% wartości danego zamówienia, zaokrąglane w górę.
 6. Koszty transportu nie są objęte rabatem za Punkty.
 7. Punkty nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 8. Punkty mogą być użyte lub przyznane jeżeli Uczestnik:
  1. jest zalogowany na swoje Konto w trakcie podejmowania czynności w Sklepie określonych w V.1.,
  2. w trakcie zakupów w Salonie podał sprzedawcy kod swojego Kuponu KSK.
 9. Jeżeli uczestnik dokona zwrotu produktu, za zakup którego otrzymał Punkty, to Punkty te zostaną odliczone z jego Konta.
 10. Jeżeli uczestnik dokona zwrotu produktu, do zakupu którego wykorzystał Punkty, to Punkty te zostaną zwrócone na jego Konto.

VI. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z Klubem Stałego Klienta Uczestnik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zapytania@militaria.pl lub pisemnie na adres: ul. Oławska 16, 50-123 Wrocław
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Uczestnika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Uczestnika sposób.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.militaria.pl
 2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Klubu Stałego Klienta, wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Koordynatorem Klubu Stałego Klienta ze strony Organizatora jest Dział Promocji i Marketingu, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail zapytania@militaria.pl
 4. Wszelkie spory, wynikłe z partycypacji w KSK, między Organizatorem a Uczestnikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 5 niniejszego rozdziału.
 5. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym Uczestnik będzie każdorazowo informowany.
 7. Zmiany dokonane w Regulaminie KSK wiążą Uczestnika, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o tych zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w KSK w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianach wprowadzonych przez Organizatora.
 8. Informacja o zmianie regulaminu zostanie zamieszczona na stronie www.militaria.pl oraz przesłana poprzez e-mail do Uczestników na podany przez nich adres w Klubie Stałego Klienta.
 9. Niniejszy regulamin obowiązuje od 25.05.2018 r.

 

Regulamin obowiązujący do 25.05.2018 r.