zamknij
tel. 71 347 47 00
Koszyk0Twój koszyk jest pusty.

Koszyk

0

Twój koszyk jest pusty.

Regulamin Klubu Stałego Klienta

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą “Klub Stałego Klienta” lub w skrócie “KSK”.
 2. Organizatorem jest MILITARIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323826, NIP: 8971750736, REGON: 020921807, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Oławska 16, 50-123 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): zapytania@militaria.pl, tel. +48 71 347 47 00, fax 71 347 47 77.
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres, warunki organizacji oraz uczestnictwa w Klubie Stałego Klienta określone przez Organizatora.
 5. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady, zakres, warunki organizacji oraz uczestnictwa w Klubie Stałego Klienta.
 6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu www.militaria.pl.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  1. Regulaminu Sklepu militaria.pl dostępnego pod adresem https://www.militaria.pl/regulamin.xml
  2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  3. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.militaria.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.militaria.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, w którym gromadzone są dane Uczestnika w tym informacje o przyznanych Punktach.
 6. KSK - program lojalnościowy Klub Stałego Klienta.
 7. KUPON KSK - indywidualny kod każdego Uczestnika, który umożliwia wykorzystanie oraz naliczenie Punktów w Salonie. Kod Kuponu KSK jest zmieniany po każdym jego użyciu w celach bezpieczeństwa.
 8. ORGANIZATOR – Militaria.pl sp. z o.o. sp.k., ul. Oławska 16, 50-123 Wrocław, NIP: 8971750736, REGON: 020921807, KRS: 0000323826.
 9. PUNKTY - jednostki rozliczeniowe w KSK przyznawane Uczestnikom zgodnie z postanowieniami Regulaminu z tytułu Umowy Sprzedaży lub innych czynności określonych w rozdziale V.
 10. NAGRODA - rabat przyznawany Uczestnikowi w zamian za Punkty wydane w trakcie zakupu.
 11. REGULAMIN - niniejszy regulamin Klubu Stałego Klienta
 12. REGULAMIN SKLEPU - regulamin sklepu militaria.pl dostępny pod adresem https://www.militaria.pl/regulamin.xml.
 13. SALON - stacjonarny punkt sprzedaży Organizatora prowadzony pod marką Militaria.pl. Pełna lista punktów sprzedaży wraz z adresami dostępna jest pod adresem https://www.militaria.pl/sklepy.xml
 14. SKLEP - Sklep internetowy Organizatora działający pod adresem www.militaria.pl
 15. SYSTEM OPINII - usługa elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.
 16. UCZESTNIK – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ma zamiar przystąpić lub przystąpiła do KSK zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

III. PRZYSTĄPIENIE DO KLUBU STAŁEGO KLIENTA

 1. Przystąpienie i uczestnictwo w KSK jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. W celu przystąpienia do KSK należy zarejestrować Konto za pośrednictwem Formularza Rejestracji.
 3. W Formularzu Rejestracji należy podać swój adres e-mail, ustawić hasło do Konta oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Na podany w Formularzu Rejestracji adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny, który należy kliknąć w celu aktywowania Konta.
 5. Na Konto można logować się z użyciem hasła i loginu (adresu e-mail) podanych w Formularzu Rejestracji po uprzednim aktywowaniu konta.
 6. Posiadacze profilu w witrynie facebook.com mogą założyć Konto przy użyciu tego profilu.

IV. DANE OSOBOWE NA KONCIE

 1. Na Koncie zapisywane są dane osobowe Uczestnika:
  1. E-mail
  2. Imię
  3. Nazwisko
  4. Ulica wraz z numerem domu oraz mieszkania
  5. Miasto
  6. Kod pocztowy
  7. Telefon kontaktowy
  8. Zwrot grzecznościowy
  9. Data urodzenia
 2. Dane na Koncie wprowadzane są przez Uczestnika za pośrednictwem panelu ustawień konta lub przy złożeniu pierwszego zamówienia w Sklepie.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 4. Dane osobowe Uczestników uzyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem Klubu Stałego Klienta będą przetwarzane w celach związanych z organizacją oraz obsługą udziału Uczestnika w KSK.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 6. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Klubu Stałego Klienta.
 7. Uczestnikowi udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

V. PUNKTY I NAGRODY W KSK

 1. Uczestnikowi przyznawane są Punkty za:
  1. Zakupy w Salonie lub Sklepie - ilość punktów określona jest na stronie każdego produktu,
  2. Wartościowe Opinie o produktach zamieszczone w Sklepie - 5 punktów,
  3. Skuteczne polecenie produktów i Sklepu innym osobom - 10 punktów,
  4. Inne czynności będące przedmiotem incydentalnych akcji promocyjnych, których szczegółowe zasady i warunki oraz ilość przyznawanych punktów określają dedykowane im regulaminy.
 2. Nagrodą w KSK jest rabat w wysokości 50 groszy za każdy Punkt wydany przy składaniu zamówienia w Sklepie lub Salonie.
 3. Uczestnik może wykorzystać Punkty w każdym momencie.
 4. Przy obliczaniu ilości Punktów koniecznych do pokrycia wartości Zamówienia, wartość zamówienia jest zaokrąglana w górę do 50 groszy.
 5. Nagroda może opiewać maksymalnie na 25% wartości danego zamówienia, zaokrąglane w górę.
 6. Koszty transportu nie są objęte rabatem za Punkty.
 7. Punkty nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 8. Punkty mogą być użyte lub przyznane jeżeli Uczestnik:
  1. jest zalogowany na swoje Konto w trakcie podejmowania czynności w Sklepie określonych w V.1.,
  2. w trakcie zakupów w Salonie podał sprzedawcy kod swojego Kuponu KSK.
 9. Jeżeli uczestnik dokona zwrotu produktu, za zakup którego otrzymał Punkty, to Punkty te zostaną odliczone z jego Konta.
 10. Jeżeli uczestnik dokona zwrotu produktu, do zakupu którego wykorzystał Punkty, to Punkty te zostaną zwrócone na jego Konto.

VI. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z Klubem Stałego Klienta Uczestnik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zapytania@militaria.pl lub pisemnie na adres: ul. Oławska 16, 50-123 Wrocław
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Uczestnika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Uczestnika sposób.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.militaria.pl
 2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Klubu Stałego Klienta, wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Koordynatorem Klubu Stałego Klienta ze strony Organizatora jest Dział Promocji i Marketingu, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail zapytania@militaria.pl
 4. Wszelkie spory, wynikłe z partycypacji w KSK, między Organizatorem a Uczestnikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 5 niniejszego rozdziału.
 5. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym Uczestnik będzie każdorazowo informowany.
 7. Zmiany dokonane w Regulaminie KSK wiążą Uczestnika, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o tych zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w KSK w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianach wprowadzonych przez Organizatora.
 8. Informacja o zmianie regulaminu zostanie zamieszczona na stronie www.militaria.pl oraz przesłana poprzez e-mail do Uczestników na podany przez nich adres w Klubie Stałego Klienta.