Koszyk0Twój koszyk jest pusty.

Koszyk

0

Twój koszyk jest pusty.

KSK dla mundurowych

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program promocyjny jest prowadzony pod nazwą “KSK dla mundurowych” dalej zwany “Promocją”.
 2. Promocja trwa od 06.09.2018 r. do odwołania.
 3. Organizatorem jest MILITARIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323826, NIP: 8971750736, REGON: 020921807, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Oławska 16, 50-123 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): zapytania@militaria.pl, tel. +48 71 347 47 00, fax 71 347 47 77.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres, warunki organizacji oraz uczestnictwa w Promocji określone przez Organizatora.
 5. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady, zakres, warunki organizacji oraz uczestnictwa w Klubie Stałego Klienta.
 6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu www.militaria.pl.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  1. Regulaminu Sklepu Militaria.pl dostępnego pod adresem https://www.militaria.pl/regulamin.xml
  2. Regulamin Klubu Stałego Klienta
  3. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  4. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  5. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 2. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, w którym gromadzone są dane Uczestnika w tym informacje o przyznanych Punktach.
 3. KSK - program lojalnościowy Klub Stałego Klienta.
 4. ORGANIZATOR – MILITARIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323826, NIP: 8971750736, REGON: 020921807
 5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Promocji
 6. REGULAMIN SKLEPU - regulamin sklepu militaria.pl dostępny pod adresem https://www.militaria.pl/regulamin.xml.
 7. REGULAMIN KSK - regulamin Klubu Stałego Klienta dostępny pod adresem https://www.militaria.pl/regulamin-ksk.xml
 8. SALON - stacjonarny punkt sprzedaży Organizatora prowadzony pod marką Militaria.pl. Pełna lista punktów sprzedaży wraz z adresami dostępna jest pod adresem https://www.militaria.pl/sklepy.xml
 9. SKLEP - Sklep internetowy Organizatora działający pod adresem www.militaria.pl
 10. UCZESTNIK – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ma zamiar przystąpić lub przystąpiła do Promocji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 11. RABAT - udzielana Uczestnikowi obniżka cen, uwzględniana w momencie sprzedaży
 12. SŁUŻBY - służby mundurowe, ratownictwo medyczne, służby ochrony, w szczególności:
  1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. Policja,
  3. Straż Miejska,
  4. Straż Pożarna,
  5. Państwowe Ratownictwo Medyczne.

III. PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI

 1. Przystąpienie i uczestnictwo w KSK jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. W celu przystąpienia do Promocji należy:
  1. posiadać aktywne Konto KSK,
  2. zgłosić chęć uczestnictwa w Promocji:
   1. w Biurze Obsługi Klienta, za pośrednictwem poczty e-mail na adres zapytania@militaria.pl lub telefonicznie pod numerem 71 347 47 00
   2. w jednym z Salonów
  3. podać adres e-mail na który założone jest konto KSK, rodzaj Służb, numer i serię legitymacji służbowej (lub innego dokumentu potwierdzającego czynną przynależność Uczestnika do danych Służb) oraz jej datę ważności. Jeżeli legitymacja nie posiada daty ważności, uczestnictwo w Promocji możliwe jest prze okres 3 lat, po tym czasie należy uczestnictwo odnowić.

IV. NALICZANIE RABATU

 1. Aby został naliczony Rabat, Uczestnik musi być zalogowany na Konto w momencie składania zamówienia.
 2. Informacja o przyznanym Rabacie wyszczególniona jest w Koszyku w rubryce “Rabat”.
 3. Rabat:
  1. nie łączy się z innymi rabatami w tym z kuponami rabatowymi,
  2. łączy się z punktami KSK,
  3. łączy się z promocjami cenowymi (produkty oznaczone jako “Promocja” i “Wyprzedaż”),
  4. łączy się z Superofertą.

 

V. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z Promocją Uczestnik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zapytania@militaria.pl lub pisemnie na adres: ul. Oławska 16, 50-123 Wrocław
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Uczestnika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Uczestnika sposób.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.militaria.pl
 2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji, wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Koordynatorem Promocji ze strony Organizatora jest Dział Promocji i Marketingu, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail zapytania@militaria.pl
 4. Wszelkie spory, wynikłe z partycypacji w Promocji, między Organizatorem a Uczestnikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 5 niniejszego rozdziału.
 5. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym Uczestnik będzie każdorazowo informowany.
 7. Zmiany dokonane w Regulaminie KSK wiążą Uczestnika, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o tych zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Promocji w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianach wprowadzonych przez Organizatora.
 8. Informacja o zmianie regulaminu zostanie zamieszczona na stronie www.militaria.pl oraz przesłana poprzez e-mail do Uczestników na podany przez nich adres w Klubie Stałego Klienta.
zamknij
E-mail