Koszyk0Twój koszyk jest pusty.

Koszyk

0

Twój koszyk jest pusty.

KSK Free - regulamin promocji

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja jest prowadzona pod nazwą “KSK Free 2020”.
 2. Organizatorem jest MILITARIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323826, NIP: 8971750736, REGON: 020921807, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Oławska 16, 50-123 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): zapytania@militaria.pl, tel. +48 71 347 47 00, fax 71 347 47 77.
 3. Promocja skierowana jest do Uczestników programu lojalnościowego “Klub Stałego Klienta”.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres, warunki organizacji oraz uczestnictwa w Promocji określone przez Organizatora.
 6. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady, zakres, warunki organizacji oraz uczestnictwa w Promocji.
 7. Promocja jest ograniczona w czasie i trwa od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 8. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu www.militaria.pl.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  1. Regulaminu Sklepu militaria.pl dostępnego pod adresem https://www.militaria.pl/regulamin.xml
  2. Regulamin Klubu Stałego Klienta dostępny pod adresem https://www.militaria.pl/regulamin-ksk.xml
  3. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  4. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  5. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. KSK - program lojalnościowy Klub Stałego Klienta.
 2. ORGANIZATOR – Militaria.pl sp. z o.o. sp.k., ul. Oławska 16, 50-123 Wrocław, NIP: 8971750736, REGON: 020921807, KRS: 0000323826.
 3. REGULAMIN - niniejszy regulamin Promocji.
 4. REGULAMIN KSK - regulamin Klubu Stałego Klient dostępny pod adresem https://www.militaria.pl/regulamin-ksk.xml
 5. REGULAMIN SKLEPU - regulamin sklepu militaria.pl dostępny pod adresem https://www.militaria.pl/regulamin.xml.
 6. SKLEP - Sklep internetowy Organizatora działający pod adresem www.militaria.pl
 7. UCZESTNIK – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ma zamiar przystąpić lub przystąpiła do Promocji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

III PROMOCJA

 1. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi Nagrody w postaci darmowej dostawy na zamówienia składane w Sklepie.
 2. W celu otrzymania Nagrody Uczestnik powinien w okresie jednego miesiąca kalendarzowego złożyć zamówienia, w których łącznie zbierze przynajmniej 50 punktów KSK.
 3. Nagroda przyznawana jest na okres jednego miesiąca po miesiącu, w którym złożone zostały zamówienia.

Przykład: Uczestnik w dniu 13 maja składa zamówienie i zyskuje za nie 40 punktów KSK, następnie 21 maja składa kolejne zamówienie i zyskuje za nie 10 punktów KSK. Uczestnik ten od 1 czerwca do 30 czerwca będzie mógł składać zamówienia na www.militaria.pl z darmową dostawą niezależnie od wartości zamówienia.

 1. Nagroda przypisywana jest do Konta KSK Uczestnika.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje żądanie wymiany Nagrody na inną nagrodę lub na ekwiwalent pieniężny.
 3. Nagrody nie można przekazać na rzecz osoby trzeciej.
 4. Promocja nie łączy się z “KSK dla mundurowych”.
 5. Nagroda realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski tj. dostawy będą realizowane wyłącznie na adres znajdujący się na terytorium Polski.
 6. Nagroda przyznawana jest na zamówienia o wadze do 30 kg.

IV. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z Promocją Uczestnik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zapytania@militaria.pl lub pisemnie na adres: ul. Oławska 16, 50-123 Wrocław.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Uczestnika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Uczestnika sposób.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.militaria.pl
 2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji, wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Koordynatorem Promocji ze strony Organizatora jest Dział Promocji i Marketingu, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail zapytania@militaria.pl.
 4. Wszelkie spory, wynikłe z partycypacji w Promocji, między Organizatorem a Uczestnikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 5 niniejszego rozdziału.
 5. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym Uczestnik będzie każdorazowo informowany.
 7. Zmiany dokonane w Regulaminie Promocji wiążą Uczestnika, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o tych zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Promocji w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianach wprowadzonych przez Organizatora.
 8. Informacja o zmianie regulaminu zostanie zamieszczona na stronie www.militaria.pl oraz przesłana poprzez e-mail do Uczestników na podany przez nich adres w Klubie Stałego Klienta.
zamknij
E-mail